NL
Taal
English Nederlands Huidig

Algemene Voorwaarden

Bambook

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met Bambook gesloten vanaf 13–03-2023.

Belangrijke Informatie

Deze algemene voorwaarden bevatten voor consumenten belangrijke contractuele informatie over, onder meer, de identiteit en contactgegevens van Bambook, het herroepingsrecht bij overeenkomsten gesloten op afstand, conformiteit (wettelijke garantie) en klachtenafhandeling. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over deze algemene voorwaarden.

1. Definities

   1. De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen, zowel in het enkelvoud als meervoud, hebben de betekenis die daar hieronder aan is gegeven. 

1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van iedere Overeenkomst. 

2. Bambook: handelsnaam van de entiteit zoals nader geduid in artikel 2 van onderhavige Algemene Voorwaarden.

3. Consument: iedere natuurlijke persoon die bij het sluiten van de Overeenkomst handelt voor doeleinden die buiten zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

4. Klant: de wederpartij van Bambook bij een Overeenkomst, zijnde een Consument of Zakelijke Klant.

5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Bambook en Klant, strekkende tot de verkoop van een of meerdere Producten.

6. Overeenkomst Op Afstand: een Overeenkomst die tussen Bambook en de Consument is gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop van Producten op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Bambook en de Consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de Overeenkomst, uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand (bijvoorbeeld de koop van een Product via de Website).

7. Partij: een partij bij de Overeenkomst.

8. Product: een roerende zaak.

9. Website: de website van Bambook welke benaderbaar is via www.bambook.org.

10. Zakelijke Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die bij het sluiten van de Overeenkomst handelde voor doeleinden die binnen zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

2. Identiteit en contactgegevens van Bambook

Hieronder zijn belangrijke bedrijfs- en contactgegevens van ons opgenomen.

Handelsnaam:                                 Bambook

Statutaire naam en entiteit:                 Bambook B.V.

Statutair vestigingsadres onderneming:         Grotestraat 96 (6711AN) te Ede

Naam handelsregister:                         Nederlandse Kamer van Koophandel

Registratienummer in handelsregister:         83188797

BTW-nummer:                                 NL862761529B01

Telefoonnummer:                          +31 (0)318 307 340 (basistarief)

E-mailadres:                                 [email protected]

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

   1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op:

1. Overeenkomsten Op Afstand die gesloten zijn met Consumenten;

2. Overeenkomsten gesloten met Zakelijke Klanten.

4. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

   1. Het aanbod van Bambook is vrijblijvend en geldt zolang de voorraad strekt of gedurende de in het aanbod vermelde termijn. Het aanbod op de Website kan van tijd tot tijd wijzigen.

   2. Een aanbod van Bambook, anders dan het aanbod op de Website, zoals bijvoorbeeld aanbod gedaan middels een offerte, is geldig tot dertig (30) dagen (tenzij in het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld) gerekend vanaf dagtekening van het aanbod, of bij gebreke van dagtekening, vanaf de dag van verzending van het aanbod door Bambook aan Klant. Indien Klant een aanbod na het verstrijken van voornoemde termijn aanvaardt, is Bambook niet verplicht de aanvaarding van Klant te accepteren. Indien Bambook toch tot acceptatie overgaat komt de Overeenkomst alsnog tot stand.

   3. Indien een Zakelijke Klant niet expliciet akkoord gaat met een aanbod van Bambook, maar desondanks de indruk wekt ermee akkoord te gaan, bijvoorbeeld door Bambook te verzoeken bepaalde onderdelen van het aanbod te laten leveren, dan geldt het gehele aanbod als aanvaard.

   4. Informatie, afmetingen, maten, afbeeldingen, mededelingen, prijsvermeldingen, reclame-uitingen en dergelijke die door Bambook kenbaar zijn gemaakt met betrekking tot aanbiedingen of kenmerken van Producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. Vergissingen of fouten in een aanbod binden Bambook jegens een Zakelijke Klant niet. Voorgaande geldt eveneens jegens Consumenten, echter dan uitsluitend bij kennelijke vergissingen en -fouten.

   5. Bambook kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor afwijkingen van de kleur van een geleverd Product ten opzichte van de digitale weergave van die kleur.

   6. Bambook is gerechtigd om voorafgaande aan, alsmede na de totstandkoming van de Overeenkomst, na te gaan of de Klant in staat is om aan diens betalingsverplichtingen te voldoen – een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar. Indien een Overeenkomst reeds tot stand is gekomen, dan heeft Bambook het recht de Overeenkomst te ontbinden indien uit dergelijk onderzoek blijkt dat Bambook goede gronden heeft te vrezen dat de Klant de betalingsverplichting niet (volledig) kan voldoen. Voor zover er nog geen Overeenkomst tot stand is gekomen, bijvoorbeeld in het geval van een nog-niet door Bambook geaccepteerde bestelling, zal Bambook het recht hebben om, al dan niet gemotiveerd, de bestelling te weigeren en/of nadere voorwaarden te stellen voordat de Overeenkomst tot stand kan komen.

   7. Voor zover wettelijk toegestaan is uitgesloten van toepasselijkheid op de Overeenkomst: artikel 6:227b lid 1 BW, 6:227c BW.

5. Prijzen

   1. Alle door Bambook gecommuniceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven. In het aanbod wordt telkens duidelijk vermeld of er, en welke, verzendkosten van toepassing zijn en wat de hoogte ervan is.

   2. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat het betreffende aanbod van Bambook gebaseerd is op door Zakelijke Klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens die voor de prijsbepaling relevant waren, dan heeft Bambook het recht de Overeenkomst daarop aan te passen zonder dat daarvoor nadere instemming van Zakelijke Klant voor is vereist. Bambook is niet gehouden om door Zakelijke Klant verstrekte gegevens op voorhand te controleren op juistheid.

   3. Bambook is gerechtigd de overeengekomen prijzen aan te passen als gevolg van kostenverhogende omstandigheden die na totstandkoming van de Overeenkomst aan het licht zijn gekomen en die niet aan Bambook kunnen worden toegerekend, ongeacht of Bambook bij de oorspronkelijke prijsbepaling rekening had behoeven te houden met de kans op zulke kostenverhogende omstandigheden. In geval van een dergelijke prijsverhoging verkrijgt de Klant indien deze Consument is, het recht de Overeenkomst te ontbinden.

6. Betalingsvoorwaarden

   1. Voor zover niet anders overeengekomen, dienen alle met de Overeenkomst verband houdende vergoedingen op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst te worden voldaan op de door Bambook aangewezen wijze.

   2. Indien is overeengekomen dat Bambook een factuur uitreikt ten aanzien van de met de Overeenkomst verband houdende vergoedingen, dan zal de factuur een betaaltermijn hebben van veertien (14) kalenderdagen gerekend vanaf de factuurdatum tenzij op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

   3. Bambook zal Consumenten die in Nederland woonachtig zijn niet middels algemene voorwaarden verplichten om voorafgaand aan de aflevering van een Product meer dan vijftig (50) procent te laten aanbetalen voor betreffend Product.

7. Levering van Producten

   1. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, zal Bambook passende zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de Overeenkomst.

   2. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering van Producten op het adres dat Klant aan Bambook voor aflevering heeft medegedeeld.

   3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt het volgende jegens Zakelijke Klanten:

      1. Producten worden door Bambook ExWorks (Incoterms 2010) geleverd;

      2. Transport van Producten komt voor rekening en risico van de Zakelijke Klant;

      3. Bambook is gerechtigd eventuele verpakkings- en verzendkosten afzonderlijk aan Zakelijke Klant in rekening te brengen;

      4. overeengekomen of door Bambook gecommuniceerde levertermijnen van Producten dienen te worden beschouwd als indicatief en nimmer als fataal.

   4. Na levering is Zakelijke Klant gehouden de geleverde Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie kalenderdagen (voor uitwendig waarneembare gebreken) dan wel binnen zeven kalenderdagen (voor niet-uitwendig waarneembare gebreken) na de dag van levering, te controleren op eventuele beschadigingen of andere gebreken. Indien de Zakelijke Klant beschadigingen of andere gebreken vaststelt, dient de Zakelijke Klant dit onverwijld en schriftelijk aan Bambook te melden. Zakelijke Klant dient bij de melding voldoende te motiveren welke beschadigingen of gebreken er zijn en dient bewijs aan Bambook mee te sturen om de gegrondheid van de melding te kunnen beoordelen. Bij gebreke van melding binnen, of overschrijding van de voornoemde termijn, zal Bambook niet langer gehouden kunnen worden tot enige vorm van nakoming of schadevergoeding.

8. Herroepingsrecht

Dit artikel is slechts van toepassing op Consumenten die een Overeenkomst op Afstand met Bambook zijn aangegaan. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe.

De Consument heeft het wettelijke recht de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen (de ‘bedenktermijn’), zonder opgave van redenen, kosteloos te herroepen (‘ontbinden’). Bambook hanteert in plaats van deze termijn een verlengde bedenktermijn van 30 kalenderdagen.

De bedenktermijn gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:

      5. als Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen;

      6. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

      7. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Consument ons (Bambook B.V., Grotestraat 96 (6711AN) te Ede, +31 (0)318 307 340, [email protected]) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van diens beslissing de Overeenkomst te herroepen. De Consument kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (zoals hieronder opgenomen), maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het de Consument om diens mededeling betreffende diens uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als de Consument de Overeenkomst herroept, ontvangt de Consument alle betalingen die Consument tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van keuze van de Consument voor een andere wijze van levering dan de door Bambook geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Bambook op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Consument om de Overeenkomst te herroepen, van Bambook terug. Bambook betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen aan Consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Bambook mag wachten met terugbetaling tot Bambook de Producten heeft teruggekregen, of totdat de Consument heeft aangetoond dat de Consument de Producten heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De Consument dient de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de Consument het besluit de Overeenkomst te herroepen aan Bambook heeft medegedeeld, aan Bambook terug te zenden of te overhandigen. De Consument is op tijd als de Consument de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de Producten komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer EUR €18,95. De Consument is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Producten vast te stellen.

Uitsluitingen Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor Overeenkomsten strekkende tot levering van volgens de specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument (“maatwerk”), of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Er is bijvoorbeeld sprake van “maatwerk” als Bambook op verzoek van Consument een Product heeft voorzien van een logo, eigen design of naam van Consument.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

—  Aan Bambook B.V., Grotestraat 96 (6711AN) te Ede, [email protected]:

—  Ik/Wij ( *1 ) deel/delen (*1)  u hierbij mede dat ik/wij (*1)  onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*1)  herroep/herroepen (*1) 

— Besteld op (*1) /Ontvangen op (*1) 

—  Naam/Namen consument(en)

— Adres consument(en)

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

— Datum

9. Eigendomsvoorbehoud

   1. Bambook behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de Klant afgeleverde of nog te leveren Producten totdat de koopprijs voor alle betreffende Producten geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van elke andere daarmee samenhangende vordering(en) die Bambook op de Klant heeft.

   2. Bambook is jegens Zakelijke Klanten gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te nemen, indien Bambook goede grond heeft te vrezen dat de Zakelijke Klant in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen zal tekortschieten. In een dergelijk geval zal Zakelijke Klant aan Bambook de benodigde toegang verlenen tot de omgeving waar de Producten zich bevinden, dan wel assisteren bij het verkrijgen van de benodigde toegang, teneinde Bambook in staat te stellen haar rechten uit te oefenen. Zakelijke Klant zal voor de teruggenomen Producten worden gecrediteerd conform de marktwaarde op het moment van terugname, als zodanig vastgesteld door Bambook, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met alle kosten die Bambook heeft gemaakt in verband met de terugneming van de Producten. Bambook is gerechtigd enige openstaande vorderingen te verrekenen met het te crediteren bedrag. Het is de Zakelijke Klant niet toegestaan om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

10. Conformiteit

   1. Ten aanzien van de verkoop van Producten staat Bambook ervoor in dat het geleverde Product beantwoordt aan de Overeenkomst, een en ander conform de hiervoor geldende wettelijke bepalingen. Bambook zal in dit kader haar wettelijke verplichtingen jegens Klant inzake (non-)conformiteit nakomen.

   2. Een eventuele aanvullende garantie afkomstig van Bambook zal nimmer afbreuk doen aan dwingend wettelijke rechten waar een Consument een beroep op kan doen.

11. Aansprakelijkheid

   1. Onderhavig artikel geldt jegens Consumenten slechts voor zover toelaatbaar onder toepasselijk recht.

   2. De totale aansprakelijkheid van Bambook jegens de Klant, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst of anderszins, is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; (b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Bambook aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; en (c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

   3. Het maximale bedrag waarvoor Bambook aansprakelijk kan zijn, is per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, beperkt tot hetgeen Klant onder de Overeenkomst aan Bambook verschuldigd is.

   4. Enige in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid, komen te vervallen indien en voor zover de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Bambook.

   5. De aansprakelijkheid van Bambook wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Bambook onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Bambook ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Bambook in staat is adequaat te reageren.

   6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk en aangetekend bij Bambook meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding voor Klant vervalt door het enkele verloop van drie maanden nadat Klant bekend is geworden met, of redelijkerwijs had moeten zijn, dat hij schade heeft geleden.

12. Overmacht

   1. Onderhavig artikel geldt jegens Consumenten slechts voor zover toelaatbaar onder toepasselijk recht.

   2. Bambook is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien en voor zolang zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: stremming in het vervoer, staking, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Bambook door haar eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Bambook kan worden gevergd.

   3. Indien een overmachtssituatie langer dan dertig (30) dagen heeft geduurd, dan hebben Partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst op moment van ontbinding reeds gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

13. Klachten en geschillen

   1. Als de Klant niet tevreden is over de wijze waarop Bambook uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst, wordt de Klant verzocht dit kenbaar te maken via de contactmogelijkheden die vermeld staan op de Website. Elke melding of klacht wordt zorgvuldig en zo snel mogelijk in behandeling genomen. Bambook spant zich in dat de Klant binnen 14 kalenderdagen een inhoudelijke reactie ontvangt.

   2. Een Consument die woonachtig is in de Europese Economische Ruimte en met wie Bambook een Overeenkomst Op Afstand is aangegaan, kan zich wenden tot een geschillencommissie via het Europees ODR Platform, welke vindbaar is via: https://ec.europa.eu/consumers/odr/, bijvoorbeeld indien de Consument niet tevreden is over de wijze waarop Bambook diens klacht heeft behandeld.

14. Overige bepalingen

   1. Op Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag is uitgesloten.

   2. De rechtskeuze uit het eerste lid zal conform artikel 6 Rome-1 Verordening ((EC) 593/2008) ten aanzien van Consumenten er niet toe leiden dat de Consument eventuele bescherming verliest welke de Consument geniet op grond van dwingende bepalingen van het land waarin de Consument diens gewone verblijfplaats heeft.

   3. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten met Bambook zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter in het arrondissement waarin Bambook gevestigd is. Bambook zal Consumenten een termijn gunnen van een maand nadat Bambook zich schriftelijk jegens Consument op deze bepaling (forumkeuze) heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

   4. In relatie tot Zakelijke Klanten geldt dat, indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dit niet de geldigheid van de resterende Algemene Voorwaarden aantast. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

   5. Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Betaal veilig bij Bambook
Onderscheidingen & awards
Wij verzenden jouw pakket duurzaam
Google Reviews 9/10 23 reviews